Laajan oppimäärän päättötyökäytäntö Näpsä-käsit...

Laajan oppimäärän päättötyökäytäntö Näpsä-käsityökoulussa

 

Päättötyön määrittely

Syventävissä opinnoissa oppilaan tulee laatia itsenäisesti visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukainen päättötyö, joka sisältää teoksen, portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän itsearvioinnin” (Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden käsityön laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet/ Opetushallitus 2002)

 Päättötyö on oppilaan itsenäisesti oman idean pohjalta suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus, joka sisältää tuotteen/teoksen, portfolion työskentelystä ja siihen liittyvän itsearvioinnin. Päättötyö ilmentää tekijänsä vahvuuksia: käsityötaitoa, ilmaisuvoimaa, luovaa ongelmanratkaisukykyä ja osoittaa omatoimisen työskentelyn valmiuksia.

Päättötyössä oppilas hyödyntää ja soveltaa aiemmin opittuja tietoja, taitoja ja vahvuuksiaan. Hän keskittyy valitsemiinsa käsityön osa-alueisiin.  Hän ottaa vastuun laajasta työskentely kokonaisuudesta, materiaalin ja tekniikan hallinnasta sekä ilmaisusta. Päättötyön tekemisessä oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus käsityökoulun puitteissa ja tuella päästä kokeilemaan omien siipien kantavuutta itseä kiinnostavalla tavalla. Päättötyötä tehdessään oppilas opiskelee käsityökoulussa ja saa tukea ja ohjausta.

Päättötyön portfoliossa oppilas dokumentoi ja kuvailee työskentelyään ja oppimistaan. Portfoliossa oppilas myös arvioi valintojaan, työskentelyään ja tuloksiaan. Päättötyön tekemisestä muodostuu näin oppilaan henkilökohtainen, omaa työskentelytapaa kuvaava oppimisprosessi. Päättötyö edellytetään, mikäli oppilas haluaa käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen, jonka laskennallinen laajuus on 1300 tuntia.

 

Päättötyön suorittamisen edellytykset ja ajankohta

Näpsä-käsityökoulu suosittaa, että päättötyön tekijä on vähintään 16 -vuotias.

Päättötyö tehdään syventävien opintojen loppuvaiheessa.

Päättötyö tehdään sellaisella tekniikalla ja menetelmillä, jotka opiskelija jo hallitsee.

Päättötyön tekeminen edellyttää hyväksyttävän päättötyösuunnitelman esittämistä ohjaavalle opettajalle.

 

Päättötyön laajuus ja kesto

Päättötyön laajuus määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

Päättötyön laskennalliseen laajuuteen (60 - 120 tuntia) sisältyvät:

-          Osallistuminen päättötyöohjaukseen, päättötyöseminaariin, välitapaamisiin, asiantuntijaohjaukseen, portfolio-ohjaukseen tms

-          Itsenäinen työskentely: päättötyösuunnitelman tekoa, työpäiväkirjan pitämistä, portfolion tekemistä, itsenäistä tuotteen/ teoksen valmistamista koulussa tai kotona

-          Näyttelyn rakentaminen/päättötyön esillepano, esittelytilaisuus

 

Päättötyö tehdään pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana. Rehtori voi myöntää päättötyön suorittamiseen lisäaikaa erityisistä syistä.

 

Päättötyön kokonaisuus oppilaan näkökulmasta

Hyväksyttävän työsuunnitelman laatiminen

Osallistuminen päättötyöohjaukseen

Ohjaus sisältää päättötyöryhmien tapaamiset yms, joissa käsitellään päättötyön kokonaisuutta, aikataulutusta, työpäiväkirjan pitämistä, portfolion tekemistä, näyttelyn rakentamista, työn esittelyä yms

Osallistuminen päättötyön ohjaustapaamisiin voi olla ryhmä- tai yksilöohjausta resurssien mukaan. Päättötyöryhmä tarjoaa päättötyön tekijälle myös arvokasta vertaistukea ja oppimista.

 

Tuotteen/teoksen valmistaminen ja ohjaus

 

Työskentely tapahtuu itsenäisesti joko kouluntiloissa tai muissa työskentelyyn soveltuvissa tiloissa, joista on sovittu ohjaavan opettajan kanssa.

Päättötyön tekijä kantaa vastuun tekemistään ratkaisuista. Ohjaaja huolehtii kuitenkin siitä, ettei päättötyön tekijä koe jäävänsä yksin työnsä kanssa – eli apua ja neuvoja antaen, mutta itsenäisyyttä ja tekijän näkemystä kunnioittaen. Samanaikaisesti päättötöitä tekevien oppilaiden tapaamisissa hyödynnetään vertaisoppimista.

 

Portfolion tekeminen

Portfolio on kuvaus työskentely- ja oppimisprosessista ja se sisältää myös itsearvioinnin. Olennaista ovat opiskelijan pohdinnat ja perustelut suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaiheissa. Portfolio liittää tekijän osaksi laajempaa käsityön ilmentymien kenttää.

Portfolio sisältää kuva-, luonnos- ja havaintomateriaalia, työsuunnitelman ja työskentelyaikataulun, otteita työprosessin aikana syntyneistä muistiinpanoista, prosessikuvauksen teoksen valmistamisesta ja työn toteuttamiseen liittyvää pohdintaa ja arviointia.

Portfoliotyötä helpottaa, jos teet muistiinpanoja koko prosessin ajan kuvaten tai kirjoittaen. Muistiinpanoista voit poimia valitsemasi asiat lopulliseen portfolioon.

Osallistuminen dialogiin päättötyön arvioijan kanssa

Päättötyön tekijä esittelee työnsä arviointitilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistuu arvioitsijat ja muu mahdollinen yleisö. Arvioitsijat tekevät tarkentavia kysymyksiä ja antavat palautetta.  Arviointitilaisuudesta muodostuu parhaimmillaan hedelmällinen oppimistilaisuus päättötöiden tekijöille.

 

Päättötyön esittäminen julkisesti

Tuote/teos ja portfolio ovat esillä julkisesti, esim. näyttelyssä.

 

 Päättötyön arviointi

 

Oppilaalle tiedotetaan päättötyöstartissa arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikko ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemistä edellyttävät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistusten sisällöt. Päättötyön arviointikriteerit ovat myös www.edu.fi –sivustolla.

 

Päättötyön arviointi kohdistuu suunnittelu- ja valmistusprosessiin, tuotteeseen/teokseen ja siihen liittyvään päättötyöprosessia kuvaavaan portfolioon ja itsearviointiin.

 

Päättötyön arvioitsijoita on vähintään kaksi. Arvioijina käytetään koulun omia opettajia ja/tai ulkopuolisia ammattilaisia.

 

Arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan käsityöharrastustaan ja kehittymään siinä.

Käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen. Päättötyöstä oppilas saa numeroarvosanan ja kirjallisen arvioinnin. Arvioinnit tulevat oppilaan päättötodistuksen liitteiksi.

 

Poikkeuksista edellä esitettyihin käytänteisiin sovitaan opiskelijan, ohjaavan opettajan ja rehtorin kanssa.


Klarna Checkout
kauppiaan tiedot